Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Adgangskrav

Fælles Adgangskrav

For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelser skal du have en universitets-bacheloruddannelse eller en professions-­bachelor­ud­dannelse. Har du en anden uddannelse (f.eks. en international uddannelse), der kan sidestilles med en universitets-bacheloruddannelse eller en professions-bacheloruddannelse, vil IT-Universitetet foretage en individuel vurdering af den pågældende uddannelse.

Fælles forudsætning for optagelse på alle kandidatuddannelserne er et sprogkrav om engelsk på B-niveau.

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Softwareudvikling

 • På Advanced Computing-sporet kræves der en bacheloruddannelse, der relaterer sig til softwareudvikling og har en betydelig programmeringsdel. Desuden kræves det, at ansøger på sin bacheloruddannelse, har taget kurser i programmering, grundlæggende diskret matematik og algoritmer og datastrukturer samt software engineering, der svarer til de obligatoriske kurser på Design-sporet. Redegørelse for disse forudsætninger skal indgå i den motiverede ansøgning.  
 • På Design-sporet kræves det, at den adgangsgivende uddannelse er fra et IKKE-software-område. Hvis du har haft programmerings kurser – og især hvis du har haft mere end 2, skal du i dit medfølgende motivationsbrev angive en god begrundelse for, hvorfor du ønsker at blive optaget på Design-sporet, og hvordan du kan kombinere dette med din bachelor.

Spil

 • På teknologi-sporet skal din adgangsgivende uddannelse være inden for datalogi eller tilsvarende.Digital Design og Kommunikation

 • Dansk på A-niveau

Kravet om dansk på A-niveau kan for ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag erstattes af studieprøven i Dansk. Der gælder dog følgende:

 1. Kravet bortfalder, hvis du er nordisk statsborger og dansk, svensk eller norsk indgår i din adgangs­givende bacheloruddannelse eller forudgående gymnasiale uddannelse.
 2. Er du dansk statsborger med en udenlandsk uddannelsesbaggrund, har du mulighed for at søge dispensation for danskkravet, hvis du kan dokumentere, at du har lært dansk på et niveau svarende til en Kort Videregående Uddannelse.
 3. Har du et andet statsborgerskab end de ovenfor nævnte og har gennemført den adgangs­givende bacheloruddannelse eller forudgående gymnasiale uddannelse på dansk
 4. Ansøgere med baggrund i en International Baccalaureate (IB), kan opfylde kravet om dansk på A-niveau ved som minimum at have bestået faget "Danish A1 Standard level".
 5. Du kan søge om dispensation for danskkravet, hvis du har danskkundskaber, der kan side­stil­les med studieprøven i dansk.

Fold afsnittet ud og læs mere om studieprøven.

 

For dig, der først vil søge ind i 2018:

For ansøgere til Digital Design & Kommunikation (optag i 2018)

For ansøgere til Digital Innovation & Management (optag i 2018)

For ansøgere til Spil (optag i 2018)

Studieprøven i dansk

Studieprøven består af fire dele:

 1. Skriftlig fremstilling
 2. Mundtlig kommunikation
 3. Læseforståelse
 4. Lytteforståelse

Prøven i ”Skriftlig fremstilling” skal bestås med minimum karakteren 7 efter 7-trins-skalaen

Prøverne i de øvrige 3 dele skal hver bestås.

Mere

Skjul

Ansøgningsfrist

 • 1. april (BEMÆRK: gælder kun for 2017-optag. I 2018 vil fristen være 1. marts)

  Du kan søge allerede fra 1. februar. Du får svar på din ansøgning senest 15. juni, og der er studiestart sidst i august.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelserne.

Søg ind

Sådan søger du ind

Sørg for at have din dokumentation klar inden du starter din ansøgning. Det er muligt at gemme en kladde i ansøgningssystemet, men det anbefales at du færdiggør din ansøgning i samme session. 

Du søger ind på IT-Universitetet online. Det er dit ansvar at du gennemfører ansøgningsproceduren korrekt og indsender din ansøgning inden fristens udløb. 

ÅBEN ANSØGNINGSSYSTEM.

Bekræftelse på modtagelse af din ansøgning

Din kvitteringsbesked fra ansøgningssystemet er din dokumentation for, at du har ansøgt rettidigt. Behandlingen af ansøgninger kan ikke fremskyndes ved personlig henvendelse.

Læs mere om hvad der sker, efter du har sendt din ansøgning.

Loginvejledning

Det er meget vigtigt, at du læser Loginvejledning, tips og hjælp inden du starter din ansøgning.

Vejledningen hjælper dig med tekst og billeder igennem ansøgningsprocessen trin-for-trin og vi henstiller til, at du søger hjælp i loginvejledningen, hvis du oplever problemer, inden du kontakter IT-Universitetet.

Dokumentation

Dokumentationskrav

Følgende dokumentation er nødvendig, når vi skal behandle din ansøgning:

Motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning må max. fylde en A4‐side. Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse/linje, kan du vedlægge en samlet motiveret ansøgning eller en motiveret ansøgning for hver af de søgte uddannelser/linjer. Hvis du søger ind på en uddannelse, som du har retskrav på, skal du ikke skrive en motiveret ansøgning.

Bemærk, søger du en engelsksproget linje, skal du skrive din motiverede ansøgning på engelsk. 

Få inspiration til at skrive din motiverede ansøgning her.

Kopi af eksamensbevis inkl. karakterprotokol for adgangsgivende uddannelse

Er din adgangsgivende uddannelse en kombination af flere uddannelser, skal vi have bevis og protokol for alle de uddannelser, der indgår. Ved en kombinationsuddannelse forstås eksempelvis en multimediedesigner- eller datamatiker uddannelse med en overbygning fra en bacheloruddannelse.

Dokumentation for beståede uddannelseselementer på kandidatniveau

Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser på kandidatniveau uden at afslutte dem, skal du uploade dokumentation for de uddannelseselementer, som du har bestået på disse uddannelser.

Tidligere bestået en dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau?

Hvis du tidligere har bestået en dansk fuldtidskandidatuddannelse eller en anden dansk fuldtidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny fuldtidskandidatuddannelse.

Der er mulighed for at søge om dispensation for denne regel, hvis:

 • Der er gået minimum 6 år fra din tidligere gennemførte uddannelse er bestået til studiestart på den nye uddannelse
 • Vi vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet
 • Vi vurderer, at din tidligere gennemførte uddannelse er ændret markant eller ikke eksisterer længere
   

Dokumentation for engelsk på B-niveau

Du skal dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau fra Danmark på én af følgende måder:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt.
  Krav til engelsktest:
  TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 550
  TOEFL IBT testresultat: mindst 80
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.0
  Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
  Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra et dansk universitet (ikke professionshøjskole)

Det er muligt at søge før du har gennemført en evt. sprogtest/supplering. I stedet må du uploade dokumentation for, at du er indkaldt til en sprogtest/optaget på supplering. Du skal senest en måned før studiestart uploade resultatet af test/supplering i ansøgningsportalen. Hvis dit resultat ikke opfylder adgangskravene, vil din optagelse blive annulleret. Ansøgere, der ikke er EU/EØS statsborgere og som skal betale undervisningsafgift, skal dog senest 3 uger efter ansøgningsfristen uploade resultat af sprogtest/supplering.

Universitetskoden for TOEFL er 9015. Der er ingen kode for IELTS.

Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet

Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet, skal du uploade en opdateret karakterudskrift. Hvis du mangler mere end 60 ECTS for at afslutte uddannelsen, skal du desuden redegøre for, hvordan du forventer at bestå uddannelsen inden studiestart på IT-Universitetet.

Studieprøve i Dansk

Ansøgere til Digital design og kommunikation skal bestå studieprøven i Dansk. Kravet gælder dog IKKE, hvis:

 1. Du er dansk eller nordisk statsborger og dansk, svensk eller norsk indgår i din adgangsgivende bacheloruddannelse eller forudgående gymnasiale uddannelse
 2. Du har et andet statsborgerskab end nordisk og har gennemført den adgangsgivende bacheloruddannelse eller forudgående gymnasiale uddannelse på dansk.

Læs mere om studieprøven i Dansk.

Kun for ikke-EU/EØS statsborgere med fast opholdstilladelse i DK

Ikke‐EU/EØS statsborgere, som er bosiddende i Danmark, skal indsende dokumentation på fast opholdstilladelse/opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, såfremt de ønsker fritagelse for at betale undervisningsgebyr på kandidatuddannelsen. 

Udenlandsk adgangsgivende grundlag

Udenlandske eksamensbeviser, som ikke er skandinaviske eller engelsksprogede, skal være oversat til dansk eller engelsk af uddannelsesinstitutionen, en autoriseret translatør eller en offentlig myndighed. Du skal fremvise dit originale eksamensbevis ved studiestart såfremt du optages.

Anden ikke-påkrævet dokumentation

Dokumentation for andre aktiviteter er ikke obligatorisk, men uden relevant dokumentation vil de pågældende aktiviteter ikke blive taget i betragtning ved vurderingen af ansøgningen. Anden dokumentation kan være: publikationer, patenter, software, kunst/design og anden dokumenteret, relevant produktion.

Vejledning & inspiration

Når du søger om optagelse på IT-Universitetets kandidat-, master- og diplomuddannelser skal du skrive en motiveret ansøgning som en del af din dokumentation. Her kan du finde inspiration til at få skrevet en god motiveret ansøgning.

Vi kan ikke garantere dig, at du bliver optaget, hvis du følger denne vejledning, men du kan lade dig inspirere af vore råd.
Vær opmærksom på, at en motiveret ansøgning højst må fylde én A4 side. Hvis du søger ind på en engelsksproget uddannelse, skal du skrive din ansøgning på engelsk. Læs vejledningen her (pdf)

Vurdering af din ansøgning

Læs om, hvordan vi vurderer din ansøgning

Yderligere information?

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, kan du kontakte Student Affairs and Programmes.

Det er også altid en god idé at kontakte Studie- og Karrierevejledningen, hvis du har spørgsmål, som du ikke har fået besvaret eller er i tvivl om noget, inden du ansøger.

Mere

Skjul